Zápis a školné

Zápis do 1. třídy

proběhne ve středu 3. dubna 2024

v Montessori škole Pampeliška

 

Žádáme všechny zájemce, aby přihlášku k zápisu  doručovali jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole.

 

Zápis u nás ve škole je individuální, jednotliví zájemci jsou zváni na přesný čas.

Pravidla zápisu pro školní rok 2024/2025:

Zápis dětí do ZŠ Pampeliška probíhá formou hry dítěte s učitelkou a formálním rozhovorem ředitelky školy s rodiči.

Pro více informací pište na náš email nebo volejte na telefon 739 178 884.

Pro školní rok 2024/2025 bude přijato 10 žáků. V případě vyššího počtu přihlášených žáků budou pro seřazení žadatelů postupně uplatněna následující kritéria:

1. Připravenost dítěte k docházce do zařízení

    s respektujícím přístupem

2. sourozenec v Montessori ZŠ Pampeliška,

3. dítě navštěvuje Montessori MŠ Pampeliška,

4. v případě shody rozhoduje los.

Přijímáme i děti, které předtím nechodily do Montessori MŠ.

Školné:

Výše ročního školného činí 49 200 Kč (tj. 4.100 Kč měsíčně).

 

 

Právní rámec:

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: 

§36 odst. 3 školského zákona: "Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce."

§36 odst. 4 školského zákona: "Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku."

§37 odst. 1 školského zákona: "Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."

Další informace pro zákonné zástupce dítěte podané školou v době zápisu 

Dle§ 3a odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání: "Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji."

V souladu s výše uvedeným ustanovením informujeme touto formou rodiče, že mohou použít následující doporučení, jak pomoci dětem v dalším rozvoji:

· Věnujte dítěti pozornost, dávejte mu najevo svůj zájem, trpělivě jej vyslechněte.

· Vyprávějte dítěti, čtěte mu, rozvíjejte tak jeho slovní zásobu. 

· Neváhejte svěřit dítěti drobné domácí práce, které odpovídají jeho věku a dovednostem.

· Rozvíjejte poznání ze všech oblastí - odpovídejte dítěti na jeho dotazy.

· Píše, čte či počítá Vaše dítě, nebraňte mu v další pokroku a nebojte se, co bude dělat ve škole. U nás individuálně naváže. 

· Zapojte se do dětských her a činností. 

· Důvěřujte svému dítěti, nechte dítě rozhodovat o sobě a v rámci dohodnutých pravidel i o činnosti celé rodiny. 

· Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. 

· Stanovte v domácnosti smysluplná pravidla a společně je dodržujte.

· Pokud máte čas a energii: přečtěte si knihu Respektovat a být respektován nebo ještě lépe navštivte uvedený kurz.