Montessori škola

Montessori škola

Co je Montessori výuka

Montessori způsob výuky umožňuje každému dítěti nalézt nejvhodnější formu i tempo svého vzdělávání. Centrem snah učitelů je rozvoj dětí jako sebevědomých a zvídavých bytostí v prostředí, které podporuje nezávislost a vzájemnou úctu.

Hlavní důraz je kladen na individuální přístup k výuce, rozvoj komunikace a zdravých mezilidských vztahů.

Třída je bohatě vybavena nejrůznějšími učebními pomůckami. Využívá se přirozeného způsobu učení, procvičování a opakování ve věkově smíšeném kolektivu, který je inspirativní a v němž si děti navzájem pomáhají. Každý žák může postupovat svým tempem, procvičovat to, co ještě potřebuje, ale zároveň jít vpřed tam, kde by ho kolektivní výuka brzdila.

 

 

Děti nejsou učitelem srovnávány mezi sebou ani hodnoceny známkami, body nebo jiným podobným způsobem. Učí se samy porovnat své výsledky a zhodnotit svoje pokroky. Tímto přístupem si podrží chuť k učení, ale zároveň jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti za naplňování svého učebního plánu a za své vzdělání. Děti se spoustu věcí učí dříve a v širších souvislostech. Učitelé dbají na to, aby děti učivo procvičovaly a chápaly, než v něm pokračují dále.

Obsah učiva je nastaven tak, aby splňoval požadavky ministerstva školství. Od prvního ročníku se děti učí angličtinu.

Je Montessori pro mě?

Na vstup do třídy s Montessori výukou je důležité připravit jak děti, tak i jejich rodiče. Termín informační schůzky je možné domluvit na tel. 739 178 884.