Zápis

Zápis

 

proběhne ve středu 3.dubna a ve čtvrtek 4.dubna 2019

od 14 do 16 hodin

v Česko-anglické Montessori školce Pampeliška

 

Žádáme všechny zájemce, aby zaslali vyplněnou nezávaznou přihlášku k zápisu na adresu info@montessoritabor.cz. Zápis u nás ve škole je individuální, jednotliví zájemci jsou zváni na přesný čas. Ten je nutné si předem domluvit na tel. čísle 604 375 619.

Pravidla zápisu pro školní rok 2019/2020:

Zápis dětí do ZŠ Pampeliška probíhá formou hry dítěte s učitelkou a formou formálního rozhovoru zřizovatele školy s rodiči. Děti jsou k zápisu zvány na konkrétní den a čas. Před zápisem či přestupem zašlete prosím vyplněnou přihlášku (ke stažení zde) na náš email info@montessoritabor.cz. Pro více informací pište na náš email nebo volejte na telefon 604 375 619.

Pro školní rok 2019/2020 bude přijato 8-10 žáků. V případě vyššího počtu přihlášených žáků budou pro seřazení žadatelů postupně uplatněna následující kritéria:

1. připravenost dítěte a rodičů k docházce do zařízení s respektujícím přístupem - zjišťuje se na základě osobního rozhovoru, kde rodiče i škola zváží, zda jsme pro sebe vzájemně vhodní,

2. sourozenec na škole,

3. dítě navštěvuje MŠ Pampeliška,

4. v případě shody rozhoduje los.

 

Právní rámec:

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: 

§36 odst. 3 školského zákona: "Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce."

§36 odst. 4 školského zákona: "Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku."

§37 odst. 1 školského zákona: "Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."

Další informace pro zákonné zástupce dítěte podané školou v době zápisu 

Dle§ 3a odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání: "Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji."

V souladu s výše uvedeným ustanovením informujeme touto formou rodiče, že mohou použít následující doporučení, jak pomoci dětem v dalším rozvoji:

· Věnujte dítěti pozornost, dávejte mu najevo svůj zájem, trpělivě jej vyslechněte.

· Vyprávějte dítěti, čtěte mu, rozvíjejte tak jeho slovní zásobu. 

· Neváhejte svěřit dítěti drobné domácí práce, které odpovídají jeho věku a dovednostem.

· Rozvíjejte poznání ze všech oblastí - odpovídejte dítěti na jeho dotazy.

· Píše, čte či počítá Vaše dítě, nebraňte mu v další pokroku a nebojte se, co bude dělat ve škole. U nás individuálně naváže. 

· Zapojte se do dětských her a činností. 

· Důvěřujte svému dítěti, nechte dítě rozhodovat o sobě a v rámci dohodnutých pravidel i o činnosti celé rodiny. 

· Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování. 

· Stanovte v domácnosti smysluplná pravidla a společně je dodržujte.

· Pokud máte čas a energii: přečtěte si knihu Respektovat a být respektován nebo ještě lépe navštivte uvedený kurz.