Montessori škola

Česko-anglická Montessori škola

pro děti 6-15 let

Důvody vzniku základní školy

Hlavním důvodem vzniku a zahájení provozu základní školy je zajištění návaznosti programu Montessori pro děti z Montessori školky. Záměr vychází ze zájmů, podnětů a iniciativy rodičovské základny dětí, které v současné době naši školku navštěvují, ale je přístupná i ostatním dětem, jejichž rodiče se zajímají o tento styl vzdělávání.

Co je Montessori vzdělávací systém

Montessori jako výchovná a vzdělávací metoda je založena na realistickém porozumění kognitivního, emočního a smyslového vývoje dítěte. Způsob výuky podle Montessori umožňuje každému dítěti nalézt nejvhodnější formu i tempo vzdělávání. Centrem snah vychovatelů je rozvoj dětí jako sebevědomých a zvídavých bytostí v prostředí podporujícím nezávislost a vzájemnou úctu. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup k výuce.

Stejně jako předškolní vzdělávání ve stylu Montessori, tak i to základní se vyznačuje specifickými prvky. Především se zde využívá přirozeného způsobu učení, procvičování a opakování v heterogenním (věkově smíšeném) kolektivu dětí. Každý žák může postupovat svým tempem, procvičovat to, co ještě potřebuje, ale zároveň jít vpřed tam, kde by ho kolektivní výuka brzdila.

Připravené prostředí, kde je vše stále k dispozici, umožňuje dětem hledat samostatně řešení problémů, zabývat se tím, co je právě zaujalo. Děti nejsou učitelem srovnávány mezi sebou ani hodnoceny známkami, body nebo jiným podobným způsobem. Učí se samy porovnat své výsledky a zhodnotit svoje pokroky. Tímto přístupem si podrží chuť k učení, ale zároveň jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti za zpracování daného učebního plánu a za své vzdělávání jako takové.

Na vstup do třídy se vzdělávacím programem Montessori je důležité připravit jak děti, tak i jejich rodiče. 

Rodiče musí vědět, jak konkrétně vypadá výuka Montessori, jaké jsou její principy a cíle, jak funguje a proč. Děti by měly přijít připravené, tzn. že by měly znát základní pravidla práce v připraveném prostředí a jejich chuť učit se by měla být přirozená, nezávislá na vnějším tlaku. 

Pro všechny zájemce předškolního věku je možné domluvit informační schůzku o možnosti zápisu do Montessori školy na školní rok 2022/23.